x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.
Ochrona danych osobowych
Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
 

1. Administratorem danych osobowych wychowanków i rodziców jest Przedszkole Niepubliczne Tempoo. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Boenigka 40a, 10-686 Olsztyn, e-mailowo: przedszkole@tempoo.olsztyn.pl.

2. 
Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@tempoo.olsztyn.pl.

3. 
​​​​​​​Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) 
​​​​​​​art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności przedszkola oraz osiągnięć i umiejętności dziecka, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia dzieci, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej;
b) 
​​​​​​​art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na przedszkolu, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedszkola w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), przez które rozumieć należy prowadzenie ewidencji wychowanków na potrzeby procesów nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, żywienia wychowanków, prowadzenia zajęć dodatkowych;
c) 
​​​​​​​art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez przedszkole, w tym w związku z możliwością stosowania monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków, pracowników i mienia przedszkola.

4. 
​​​​​​​Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora w związku z przetwarzaniem danych na potrzeby monitoringu to zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków i pracowników, a także ochrony mienia przedszkola.

5. 
​​​​​​​Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

6. 
​​​​​​​Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym wychowanek będzie uczęszczał do przedszkola lub do czasu wycofania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez przedszkole.

7. 
​​​​​​​Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. 
​​​​​​​W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. 
​​​​​​​Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

10. ​​​​​​​Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. W celu uczęszczania wychowanka do przedszkola są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje niemożnością realizowania zadań przez przedszkole względem wychowanka a co za tym idzie jest podstawą do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację zadań przez przedszkole względem wychowanka. W szczególnych sytuacjach niepodanie lub cofnięcie takiej zgody, może stać się podstawą do niemożności świadczenia usługi.

10-686 Olsztyn
ul. Boenigka 40a
ul. Burskiego 4/1


inspektor danych osobowych:
iod@tempoo.olsztyn.pl
tel. 797 748 499
tel. 602 665 243
Strona główna O nas Kadra Galeria Dla rodziców Aktualności Fiku Miku Kontakt